15/01/2012

Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus

Code:

#head{background:transparent url() center bottom;}

#bd{background:transparent url() center bottom;}

thay tuyết rơi bằng các nền động khác :
Code:

#head{background:transparent url(Link ảnh) center bottom;}

#bd{background:transparent url(Link Ảnh) center bottom;}


Chèn code này vào CSS là ok

Chúc các bạn thành công


                                                  Xem Demo :


Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus

Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus
Cách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 PlusCách Làm Tuyết Rơi Cho Blog 360 Plus

No comments:

Post a Comment

Lên Đầu Trang